Hopp over innhold

Endringsledelse kritisk for god skyimplementasjon

Endringsledelse kritisk for god skyimplementasjon.

Endringsledelse spiller en kritisk rolle i suksessen til enhver virksomhetstransformasjon, også når det gjelder overgangen til skybaserte løsninger (Jacobsen, 2021 / kilde 1).

Skytransformasjon, som innebærer overgangen til skybaserte tjenester og infrastruktur, krever en grundig og koordinert tilnærming for å lykkes. I implementasjonsfasen er det flere nøkkelkomponenter innen endringsledelse som organisasjoner bør sette søkelys på for å sikre en jevn overgang og maksimere fordelen av skyteknologi. Disse kan kort oppsummeres i fem punkter:

  • Endringskommunikasjon 
  • Kompetanseutvikling 
  • Styring og risikohåndtering 
  • Endringskultur 
  • Interessenthåndtering 

Endringskommunikasjon

Kommunikasjon er avgjørende gjennom hele transformasjonsprosessen, spesielt i implementasjonsfasen (kilde 2). Ledere må tidlig være transparente om målene og hensikten med transformasjonen. Fokuset bør ligge på fordeler for organisasjonen samt individuelle roller og ansvar. Likevel må det ikke være berøringsangst for de negative aspektene ved endringen og man må være tydelig på hvorfor de forventede gevinstene veier tyngre enn de negative aspektene Kommunikasjon bør være kontinuerlig og tilpasses ulike målgrupper i organisasjonen. Dette vil bidra til å redusere usikkerhet og endringsmotstand, samt oppmuntre til engasjement og støtte fra ansatte (kilde 3).

Kompetanseutvikling

En vellykket skytransformasjon krever at ansatte har riktig kompetanse og kunnskap om både skyteknologi og nye arbeidsprosesser (Ruud, 2021 / kilde 4). Opplæring bør tilbys på alle nivåer i organisasjonen, fra ledelse til førstelinjeansatte. Dette kan omfatte digital- eller klasseromsundervisning, workshops, online-ressurser og mentorordninger. Kontinuerlig kompetanseutvikling vil hjelpe ansatte med å føle seg trygge og forberedt på å ta i bruk nye verktøy og prosesser.

Styring og risikohåndtering

Effektiv styring innebærer identifisering, evaluering og håndtering av risikoer som kan påvirke implementeringen av skytransformasjonen. Dette inkluderer tekniske risikoer knyttet til migrering av data og applikasjoner til skyen, så vel som organisatoriske risikoer knyttet til endringer i arbeidskultur og strukturer. Ved å identifisere mulige risikoer tidlig kan organisasjonen iverksette tiltak for å minimere negative konsekvenser og sikre smidig implementering (Østhagen, 2021 / kilde 5).

En kultur for endring

En viktig komponent i implementasjonen av skytransformasjon er å bygge en endringsvillig kultur innen organisasjonen. Dette innebærer å oppmuntre til en kultur preget av nysgjerrighet, læring og tilpasningsdyktighet. Ledere må være rollemodeller for endringsatferd og oppmuntre til innovasjon og eksperimentering (Nadler, 1987 / kilde 6). Å anerkjenne og belønne ansatte for tilpasning og suksess i overgangen til skyen vil bidra til å forsterke ønsket atferd.

Interessehåndtering

Dette er et avgjørende element for å sikre støtte og suksess for skytransformasjonen. Det inkluderer å identifisere og engasjere nøkkelinteressenter på alle nivåer i organisasjonen, fra ledelse til førstelinjeansatte (kilde 7). Å involvere interessenter i beslutningsprosesser og gi dem mulighet til å påvirke transformasjonens retning vil bidra til å sikre deres støtte og engasjement gjennom hele prosessen. For å oppnå tilstrekkelig gjennomslagskraft i implementasjonsfasen har vi i Devoteam god erfaring med å forankre og inkludere toppledere gjennom hele prosessen ved bruk av hjelpemidler som styringsgruppe, fagråd og arbeidsgrupper. Ledere setter presedens for de ansattes atferd i tillegg til å ha myndighet og beslutningsmakt til å fatte beslutninger (Savage et al., 1991 / kilde 8). De må derfor inkluderes gjennom hele skytransformasjonen ved tett oppfølging og inkludering.

For å konkludere, Implementasjonsfasen av en skytransformasjon krever en omfattende tilnærming til endringsledelse bestående av fem kritiske nøkkelkomponenter. Ved å sette søkelys på kommunikasjon, opplæring, endringsstyring, kultur og interessenthåndtering, kan organisasjoner sikre en smidig overgang til skyen og maksimere fordelene av skyteknologi. En vellykket skytransformasjon vil ikke bare forbedre organisasjonens effektivitet og produktivitet, men også legge grunnlaget for fremtidig innovasjon og vekst.

Kilder

1: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2780492?locale-attribute=en
2: Jacobsen, D., & Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget.
3: Morakanyane, R., Grace, A., & O’Reilly, P. (2017, juni). Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature. 30th Bled EConference: Digital Transformation – From Connecting Things to Transforming our Lives, ss. 427-443.
4: Ruud, G. (2021) Kompetanseutvikling som virker. Universitetsforalget
5: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/88089/1/Risiko-i-skyen–Mastergrad-ITLED5930.pdf
6: Nadler, D. (1987). The Effective Management of Organizational Change
7: https://prosjektnorge.no/wp-content/uploads/2017/12/NSP-0005-Haandtering-av-prosjektets-interessenter.pdf
8: Savage, G.T., Nix, T.W., Whitehead, C.J. og Blair, J.D. (1991), Strategies for assessing and managing organizational stakeholders. Academy of Management Executive, vol. 5, no. 2, s. 61-75.

Ønsker du bistand i skytransformasjonsprosjektet?

Vi hjelper deg med å snu utfordringer til nye forretningsmuligheter, og utnytte hele potensialet i digital endring.

Denne artikkelen er tredje del av Skytransformasjonsreisen – en artikkelserie over 5 temaer.

Devoteam kan skytransformasjon. Vi ble i 2023 årets Microsoft og Google-partner i Europa. I tillegg er vi Googles foretrukne partner på sikkerhet og maskinlæring (ML).

Devoteam var tidlig involvert i skytransformasjonsprosjekter, og har blant annet hjulpet over 50 store kunder lykkes med Google Cloud i Norge. Basert på prinsipper som automatisering, forhåndsdefinerte designbeslutninger, implementering som kode, zero trust og repeterbarhet migrerer vi virksomheter samtidig som menneskene ivaretas. Dette fører til vesentlig styrking av virksomhetenes konkurransekraft og sikrer at de operere trygt i skyen.

For å bruke denne opparbeidede kompetansen på skyreiser skal vi gjennom 5 artikler belyse ulike aspekter ved skyreisen og hvilke elementer vi mener det er essensielt å håndtere som en del av en vellykket skytransformasjon.