Direktoratet for økonomistyring (DFØ) – Utredning om digitale fellesløsninger for tilskudd

Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for statlig styring,  og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. DFØ forvalter direktoratet økonomiregelverket, herunder de kravene som gjelder for utforming og forvaltning av statlige tilskudd.

Utfordringen

DFØ fikk i oppdrag av Finansdepartementet å utrede muligheter for digitale fellesløsninger på det statlige tilskuddsområdet, som er et stort, mangfoldig og komplekst. Årlig utbetaler staten om lag en  tredjedel av statsbudsjettet i tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og private. Det er tidligere pekt på at tilskuddsområdet har potensiale for effektivisering gjennom digitalisering. Utredningen omfattet en beskrivelse og analyse av ulike interessenters  problemer og behov ved dagens  tilskuddsforvaltningsprosess. Utredningen omfattet også utforming av mulige konsepter for digitale fellesløsninger og forslag til videre arbeid.

Vårt bidrag

Devoteam Fornebu Consulting har bidratt med metode-og prosess til kartlegging og analyse av brukerbehov knyttet til tilskuddsforvaltningsproseessen. Videre bidro vi med utvikling av konsepter og løsningsforslag med tilhørende vurderinger av kostnader og virkinger for de ulike forslagene. I innsiktsfasen og løsningsfasen ble det anvendt ulike metodiske tilnærminger som Design Thinking / tjenestedesign, intervjuer og spørreundersøkelse. Dette for å få et så godt og uttømmende  bilde av dagens situasjon og mulighetsrommet som mulig.

Resultat

  • Prosjektet leverte en grundig og omfattende rapport med beskrivelse av situasjon og anbefalte løsningsforslag
  • Prosjektet har bidratt til kompetanseutvikling i DFØ på anvendelse av «Design Thinking», brukereisekartlegging og konseptutvikling av digitale løsninger
  • Prosjektet bidro til å etablere en felles forståelse for utfordringer, behov og muligheter for fremtidig effektivisering, forvaltning og digitalisering på det statlige tilskuddsområdet
  • Prosjektets rapport fikk meget gode tilbakemeldinger fra Finansdepartementet som oppdragsgiver for utredningen
  • Rapporten kan leses her…


#Digitalisering #Innovasjon #DesignThinking #Tjenesteutvikling #Strategi #Offentligforvaltning #OffentligSektor #Konseptutredning

 

«Vi hadde svært stor nytte av bidraget fra Devoteam Fornebu Consulting i denne utredningen. Dette gjaldt særlig den metodiske tilnærmingen ved bruk av Design Thinking/tjenestedesign, til kartlegging og analyse av interessentenes behov, brukerreise og utforming av konseptforslag»


Anne Sofie Teveldal 

Prosjektleder og Ekspertrådgiver statlig tilskuddsforvaltning, DFØ

devoteam