Company
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge.
Size
Selskapene er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

GIEK og Eksportkreditt Norge – Digital tjenesteutvikling for kunder og partnere

Om kunden

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er en statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet. GIEK utsteder garantier til norske eksportbedrifter, deres kunder, leverandører og banker på vegne av staten. GIEK samarbeider også med Eksportkreditt Norge (EK) som tilbyr lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter.

Utfordringen

EK og GIEK har lenge hatt digitalisering og tjenesteutvikling på agendaen, og ønsker å tilby effektive og relevante tjenester som følger brukernes behov og samfunnsutviklingen. Organisasjonene har de siste to årene intensivert samarbeidet for å kunne tilby mer helhetlige løsninger innenfor eksportfinansiering. Devoteam Fornebu Consulting fikk i oppdrag fra GIEK og EK å utforske en ny strategisk retning for en helhetlig digital løsning for alle brukergrupper; eksportørene, bankene og låntakerne.

Vårt bidrag

Vårt bidrag var å avklare en rekke problemstillinger knyttet til løsningskonsept, tjenestefunksjonalitet, teknologi og kostnader, samt samarbeidsform mellom EK, GIEK og brukergruppene. Dette sett i en kontekst hvor begge virksomhetene er betydelige aktører i virkemiddelapparatet og samtidig en del av finansnæringens økosystem.

Våre konsulenter bidro med en redefinering av den strategiske retningen for et helhetlig felles digitaliseringskonsept. Med vår markedsrettede og innovative tilnærming, satte vi tjenesteinnovasjon på agendaen og brukeren i fokus. Gjennom en tjenesteinnovasjonsprosess designet vi nye konsepter og leveransemodeller. Kunden og brukerne ble involvert i de ulike fasene i oppdraget; fra idé, innsikt og konseptutvikling, frem til et helhetlig løsningsforslag. Kjernen i konseptet og løsningsforslaget ble å digitalisere tjenester som bidrar til eksportbedriftenes suksess. Tjenestene gjøres tilgjengelig i flere kanaler, ved hjelp av en API-strategi med tilhørende teknologiplattform. Med dette løsningsforslaget endret vi den opprinnelige strategiske retningen, som fokuserte på «en felles portal».

Løsningsforslaget og gjennomføringen av strategien ble besluttet av ledelsen i begge organisasjoner, og aktiviteter følger realiseringsplanen. Endelig investeringsbeslutning er tatt.

Resultater

Med en gjennomarbeidet API-strategi vil GIEK og EK være i stand til kontinuerlig å forbedre og forenkle sine tjenester på tvers av kanaler og prosesser og utvikle nye løsninger i takt med markedets behov. Den nye løsningen vil bidra til:

  • Kunder med forskjellige behov løser sine utfordringer i de kanalene som passer dem best i enhver situasjon
  • Rådgiverne i EK og GIEK vil kunne yte bedre service med en mer transparent data- og informasjonsflyt på tvers av ulike applikasjoner og kanaler
  • Rådgiverne i EK og GIEK vil få komplett overblikk over kundens portefølje ved å utnytte informasjon som tidligere har ligget hos den enkelte organisasjon
  • Mer effektiv kundedialog og bedre brukeropplevelser

 

“Devoteam har ytt et verdifullt bidrag til arbeidet med GIEK og EKs digitalisering av interaksjonen med de ulike kundegruppene. Devoteam har bidratt med kompetanse innen prosjektledelse, strategi og tjenesteinnovasjon og trukket inn relevant tilleggskompetanse innen tjenestedesign og teknologi. Resultatet har blitt et konsept for videre digitalisering som GIEK og EK nå arbeider med å realisere.”


GIEK og EK

devoteam