DIGITALISERING

Digitalisering

Digital transformasjon

Digital transformasjon resulterer i økt verdiskapning gjennom utvikling og realisering av forretningsstrategi, prosesser, teknologi og bruk av data. Krav til effektivisering og lønnsomhet gjør at virksomheter ikke kan velge å overse behovet for å tilpasse seg dagens marked, tjenester og brukernes behov.

I virksomheter som lykkes, er digital strategi forankret og initiert av ledelsen som ser organisasjon og verdikjede som et digitalt økosystem. De bryter ned interne siloer og evner bygge kultur for å raskere håndtere endringer og innovasjon.

Digitalisering er et område med ulik grad av modenhet

I hvilken grad man har integrert teknologi i virksomhetsprosesser, og evne til å endre og gjennomføre utvikling av nye tjenester, forteller hvor digitalt moden virksomheten er.

Digital modenhet kan variere mellom bransjer, sektorer og markeder. Begrepet digitalisering kan oppleves med ulik grad av betydning og verdi mellom offentlig og privat sektor, som innbygger og kunde, og som ansatt og privatperson.

Devoteam Fornebu Consulting som digital fasilitator

Vi har lang erfaring med strategi og analyse, fasilitere, lede og gjennomføre digitale prosjekter. Vi hjelper våre kunder med å levere tjenester på nye måter ved å integrere teknologi og prosesser. Det kan bety å snu opp ned på verdikjeder og forretningsmodeller, utvikle nye tjenester, sikre ny verdiskaping og samtidig løse viktige samfunnsutfordringer, for eksempel innen helse, omsorg og klima. Våre tjenester støtter kundens helhetlige behov fra strategi og rådgivning, leveranseledelse, implementering av forretningssystemer til informasjonssikkerhet. I våre leveranser fyller vi gjerne flere sammenfallende roller og tjenester, for eksempel prosjektledelse og endringsledelse. Ytterligere informasjon om hva vi hjelper våre kunder med finner du mer informasjon om under våre tjenesteområder.

Sertifiseringer

Våre konsulenter har sertifiseringer i MoP® (Porteføljestyring), MSP® (Programledelse), M.o.R® (Risikostyring), PRINC2® (Prosjektledelse), APMG Change Management (Endringsledelse), P3M3® (Modenhetsanalyse), LEAN, ScrumMaster og som Produkteier.

 

Våre tjenester innenfor digitalisering

Inspirasjonsworkshop Er din virksomhet nysgjerrig på hvilke muligheter og behov dere har for digitalisering i hele eller deler av virksomheten? Eller ønsker dere inspirasjon til å komme i gang med digitaliseringsarbeid? Kanskje ønsker dere innspill på hvor dere bør starte og hvilke aktiviteter som kan være relevant for nettopp deres organisasjon.

Devoteam Fornebu Consulting tilbyr inspirasjonsworkshop innen våre tjenesteområder. Dette kan være halv- eller heldagseminarer tilpasset nettopp din virksomhet, som også kan inngå som en serie av workshops
Målbilde Vår tilnærming er å etablere fornuftige, strategiske mål for din virksomhet som tydelig viser ambisjoner og retning. Utgangspunktet er at dagens virksomhet og dens rammer ikke nødvendigvis er tilpasset teknologiens muligheter. Det er derfor spesielt viktig at vi jobber i et utenfra-og- inn-perspektiv når mål for digital transformasjon skal etableres. Brukerne og kundene er de viktigste interessentene.

Devoteam Fornebu Consulting hjelper kunder med å sette ord på hvem de er og skal være for hvem. Det å se virksomheten fra utsiden er en forutsetning for å identifisere de riktige digitale målene. En helhetlig forståelse av virksomhetens digitale modenhet vil gjøre det mulig å forstå hvordan målene kan nås.
Digital modenhetsanalyse Digitalisering er en transformasjon som bør gjøres i takt med organisasjonens egenskaper og kapabilitet. Den bør tilpasses organisasjonens tilstand, omgivelser (marked og brukere) og ikke minst mål. En digital modenhetsanalyse vil tilby innsikt i organisasjonens digitaliseringstilstand opp mot omgivelsene. Analysen vil være et verktøy i å kunne identifisere transisjoner på vei mot virksomhetens digitaliseringsmål.

Devoteam Fornebu Consulting gjennomfører analyser som identifiserer nå-situasjon, samt hvilke mål, tiltak og aktiviteter som bør vurderes. Digital modenhetsanalyse adresserer og vurderer mekanismer for fire hovedområder; brukere og tjenester, styring og ledelse, kultur og organisasjon, samt teknologi. Vi utfører flere typer modenhetsanalyser. I tillegg til digital modenhetsanalyse har vi lang erfaring med å utføre tilpassede strategi- og virksomhetsarkitekturanalyser.
Strategi En digital strategi omhandler hele virksomheten, både forretningen og driften. Strategien vil svare på hvilken betydning og mulighet teknologien har på ønsket utvikling og posisjon.

Vi har fokus på målet og ikke middelet. Dette sikrer at vi stiller de riktige spørsmålene til det etablerte. På den måten tilrettelegger vår tilnærming til strategi for innovasjoner utover det å forbedre det eksisterende. Ved å endre og tilpasse rammene for dagens virksomhet, blir også nye tjenester og nye måter å drive virksomheten på vurdert og etablert.

Devoteam Fornebu Consulting bistår kunder med å etablere digital strategi for sine virksomheter. Vårt konsept for digital strategi omfatter etablering av strategiske mål og en forståelse av virksomhetens digitale modenhet og teknologiske muligheter, samt konkretisering av virksomhetens styring og organisering av transformasjon.
Konsept Forprosjektet er vår tilnærming til konseptvalg. Det skal vurdere alternativer for å nå mål og anbefale ett av dem.

I prosjektet konkretiserer og vurderer vi eksisterende og mulige fremtidige spenninger mellom behov, muligheter og løsninger. Vi svarer på hvor godt behovene dekkes av dagens løsning, hvilke muligheter og begrensninger er det for digitalisering og hvilke løsninger gir best måloppnåelse. I dette arbeidet lener vi oss på vår erfaring og kompetanse i prosjektledelse, innovasjon, virksomhetsarkitektur og samfunnsøkonomi. Forprosjektet jobber innenfor virksomhetens strategi for digital transformasjon.

Devoteam Fornebu Consulting har lang og bred erfaring med å bistå kunder i konseptvalg, lede forprosjekter og sikre medfinansiering til kundenes digitaliseringsprosjekter.
Veikart til digitalisering Virksomhetens veikart for digital transformasjon skal gi en helhetlig oversikt over aktiviteter og tilstander som fører frem til målet (ønsket transformasjon). Veikartet må ha et forhold til gammelt og nytt. Skal det gamle avlæres og erstattes fullt og helt, eller kan det sameksistere med det nye på en eller annen måte?

Når alt går fortere, er det viktig at veikartet er fleksibelt nok til å absorbere nye muligheter og risikoer. Endres målene for virksomheten, skal sporbarheten i veikartet gjøre det mulig å raskt bygge nye veier.

Devoteam Fornebu Consulting bistår kunder med å få på plass et veikart for digital transformasjon. Veikartet deles mellom virksomhetens arkitekturfunksjon, porteføljestyring og prosjekter.
devoteam

Å digitalisere er en prosess realiserer, forbedrer og innoverer interne og eksterne tjenester for ansatte, brukere og kunder.

Teknologi går fra støtteverktøy til å bli en naturlig del av virksomhetens prosesser og tjenester.

Våre tjenester