Forretningsutvikling og digital transformasjon

Vi bidrar til å identifisere, utvikle og bringe de riktige ideene og løsningene ut i markedet – digitalt!

Devoteam Fornebu Consulting har høy kompetanse og lang erfaring med å fasilitere og støtte virksomheter i sin digitale reise, både i offentlig og privat sektor

Digitaliseringen har stor betydning for både samfunnet og næringslivet, og den bringer med seg både nye utfordringer og muligheter.

I et marked i endring, viskes skillelinjene mellom næringer og sektorer bort.  Nye økosystemer oppstår og flere virksomheter omdefinerer rollene seg imellom for å levere nye, friksjonsfrie tjenester som er etterspurt av kundene. Nytenkning og tilpasninger av tjenestespekter, med tilhørende forretningsmodeller, er en nødvendighet for å skape størst mulig verdi for eierne, kundene og individet.

For å hjelpe våre kunder med å håndtere denne komplekse utviklingen og lykkes i deres endrings- og utviklingsarbeid, har Devoteam Fornebu Consulting utviklet tjenesten – Forretningsutvikling & Digital transformasjon (ForDi).

Vår helhetlige tjeneste

Gjennom ForDi bistår vi våre kunder med å gjennomføre vellykkede forretningsmessige endringer, som krever god helhetsforståelse og en tverrfaglig tilnærming. Nylig ble Jayway, et kreativt teknologiselskap, en del av Devoteam. Sammen med våre digitale designere og utviklere kan vi forme og levere helhetlige tjenester fra idé til realisering i interaktive prosesser. Vi kombinerer vår samlede erfaring innenfor management consulting og spisskompetanse innen digital transformasjon, med beste praksis og innovasjonsmetodikk. I dette ligger det å sikre klarhet i rammevilkår, ledelsesforankring, involvering, og styring mot mål og resultater i hele utviklings- og endringsprosessen. På denne måten ivaretar vi de tre fundamentale perspektivene i utviklings- og endringsarbeidet; teknologi, forretning og mennesker.

 

Metode

I ForDi, benytter vi design thinking- tilnærmingen til å bringe frem innovasjon i forretningsutvikling og digital transformasjon.  Med design thinking har vi en praktisk, brukersentrert tilnærming til innovasjon der vi benytter ulike verktøy for å integrere menneskelige behov, muligheter i teknologi, og de forretningsmessige kravene for å lykkes. Design Thinking er en tverrfaglig metodikk som ivaretar helhetsperspektivet under alle fasene i utviklings- og endringsreisen. Den bidrar til å forenkle og effektivisere måten virksomheter utvikler nye strategier, produkter og tjenester, utformer nye forretningsmodeller og tilrettelegger for nye prosesser.

ForDi tar i bruk flere komplementære metoder til design thinking, som tjenestedesign, lean startup og agile utvikling, i gjennomføringen av oppdraget for kunden.

ForDi består av tre faser; 1. Analyse og problemforståelse, 2. Strategiutvikling, konseptualisering og målbilde, og 3. Prototyping, testing og realisering.

Helt sentralt i vår tilnærming er ledelsesinvolvering- og forankring i de ulike fasene, slik at det løpende gjøres prioriteringer, og robuste beslutninger fattes underveis. ForDi leveres som en helhetlig tjeneste, samtidig som tjenesten er fleksibel og kan tilpasses kundens behov. Vi fasiliteter og leder hele prosessen eller utvalgte faser.

Kort sagt: Vi bidrar til å identifisere, utvikle og bringe de riktige ideene og løsningene ut i markedet – digitalt!

 

Vi er
#DigitaleTransformatører

 

Våre tjenester innen forretningsutvikling og digital transformasjon

Tjenesteinnovasjon og tjenestedesign Tjenestedesign er et kjerneelement i design thinking- tilnærmingen til Devoteam Fornebu Consulting. Vi benytter oss av en brukersentrert måte å utvikle tjenester på, med brukerens perspektiv i sentrum gjennom hele  utviklings- og endringsreisen. På denne måten skaper vi mer verdifulle, effektive og helhetlige tjenester sammen med våre kunder.
devoteam

Contact

Sandra Hovland

Seniorrådgiver

Leder tjenesteområde

Telefon: 900 56 744

 

Våre tjenester