Gjennomføringsledelse

Vi bidrar med fasilitering og støtte i virksomheters endrings- og forbedringsarbeid

Devoteam Fornebu Consulting har høy kompetanse og lang erfaring med å fasilitere og støtte virksomheter innen offentlig og privat sektor med sitt endrings- og forbedringsarbeid.

 

Organiseringen av endringsarbeidet

Gjennomføringsledelse har alltid vært Devoteam Fornebu Consulting sin kjernekompetanse, og utgjør også fundamentet i våre øvrige tjenester. Hvordan endrings- og forbedringsarbeidet organiseres og gjennomføres avhenger av konteksten endringene gjennomføres i og hva det er som driver endringene. For eksempel så vil endringsarbeidet i en digital transformasjon være noe annet enn ved implementeringen av en ny prosess, nytt IT-system, ny teknologikomponent, nytt regelverk eller reform.

Tilsvarende vil virksomhetens digitale modenhet og kompetanse, organisasjon, kultur og ledelsens fokus være sterkt drivende for organiseringen. Tilnærmingen i en tradisjonell plandrevet organisasjon med en ‘Plan-Build-Run’ leveransemodell vil være noe annen enn i en utviklingsdrevet organisasjon med en ‘Build-Measure-Learn’ leveransemodell. I den første er det gjerne solide styringsdokumenter med planer og kontrollregime, faser og milepeler, spesifikasjoner, prosesser og beste praksis rammeverk som gjelder. Det er også et tydelig skille mellom endring og den løpende forretning. I den andre tilnærmingen er det iterasjoner, ‘minimum viable product’, eksperimentering, kontinuerlig forbedring, korte leveransesykler og tverrfaglige produktteam som gjelder. I denne blir skillet mellom endring og utvikling og den løpende forretningen mer utydelig.

Vi har høy kompetanse og erfaring med ledelse innen begge tilnærmingene, og vi bistår også virksomheter i transformasjonen fra en plandrevet til en mer utviklingsdrevet organisering.

 

devoteam

Endringsprosesser er ofte krevende for organisasjoner.

Det er derfor viktig at endringene forankres på alle nivåer i en organisasjon.
God ledelse og styring som bidrar til realisering av prosjektet er et suksesskriterium.

 

Contact

Andreas Dale

Seniorkonsulent
Leder tjenesteområde
Telefon:  911 63 229

 

Våre tjenester