Forretningsutvikling og digital transformasjon

Vi bidrar til å identifisere, utvikle og bringe de riktige ideene og løsningene ut i markedet – digitalt!

Devoteam Fornebu Consulting har betydelig kompetanse og erfaring med å fasilitere og støtte virksomheter i sin digitale reise

Digitaliseringen har stor betydning for både samfunn og næringsliv, og skaper nye utfordringer og muligheter.

I et marked i endring, viskes skillelinjene mellom næringer og sektorer bort.  Nye økosystemer oppstår og flere virksomheter omdefinerer rollene seg imellom for å levere nye tjenester som er etterspurt av kundene og markedet. Nytenkning av produkt- og tjenestespekter, med tilpasning av tilhørende virksomhetsmodeller, er nødvendig for å skape størst mulig verdi for eier, kunde og individ.

For å hjelpe våre kunder med å håndtere denne komplekse utviklingen og lykkes i endrings- og utviklingsarbeid, tilbyr vi tjenesten – Forretningsutvikling & Digital transformasjon – ForDi.

ForDi – Vår helhetlige tjeneste

Gjennom ForDi bistår vi våre kunder med å gjennomføre vellykkede endringer, som krever god helhetsforståelse og en tverrfaglig tilnærming. Sammen med våre digitale designere og utviklere i Devoteamgruppen, kan vi forme og levere helhetlige tjenester fra idé til realisering i interaktive prosesser. Vi kombinerer vår samlede erfaring innenfor management consulting og spisskompetanse innen digital transformasjon, med beste praksis og innovasjonsmetoder. I dette ligger det å sikre klarhet i rammevilkår, ledelsesforankring, involvering, og styring mot mål og resultater i hele utviklings- og endringsprosessen. Slik ivaretar vi de tre fundamentale perspektivene i utviklings- og endringsarbeidet; teknologi, forretning og mennesker.

Metode

I ForDi, benytter vi Design Thinking- tilnærmingen til å bringe frem innovasjon i forretningsutvikling og digital transformasjon.  Med design thinking har vi en praktisk, brukersentrert tilnærming til innovasjon der vi benytter ulike verktøy for å integrere menneskelige behov, muligheter i teknologi, og de forretningsmessige kravene for å lykkes. Design Thinking er en tverrfaglig metodikk som ivaretar helhetsperspektivet under alle fasene i utviklings- og endringsreisen. Den bidrar til å forenkle og effektivisere måten virksomheter utvikler nye strategier, produkter og tjenester, utformer nye forretningsmodeller og tilrettelegger for nye prosesser.

ForDi tar i bruk flere komplementære metoder til design thinking, som tjenestedesign, lean startup og agile utvikling, i gjennomføringen av oppdraget for kunden.

ForDi består av tre steg; 1. Analyse og problemforståelse, 2. Strategiutvikling, konseptualisering og målbilde, og 3. Prototyping, testing og realisering.

Helt sentralt i vår tilnærming er ledelsesinnvolvering- og forankring i de ulike fasene, slik at det løpende gjøres prioriteringer, og robuste beslutninger fattes underveis. ForDi leveres som en helhetlig tjeneste, samtidig som tjenesten er fleksibel og kan tilpasses kundens behov. Vi fasiliteter og leder hele prosessen eller utvalgte faser.

Vi bidrar til å identifisere, utvikle og bringe de riktige ideene og løsningene ut i markedet – digitalt!

Vi er
#DigitaleTransformatører

Våre tjenester innen forretningsutvikling og digital transformasjon

devoteam

Våre tjenester