Hopp over innhold

ACE-metodikk: Velprøvde prosesser, metoder og verktøy for skytransformasjon 

15 February 2022 | Artikkel | Leonard Øvregård

Med nye teknologier gjennomgår IT-infrastrukturen et paradigmeskifte. Implementering, administrasjon og sikkerhetssamsvar av den offentlige skyen er nå godt etablert. Fleksibiliteten og innovasjonen som sky-teknologien gir er avgjørende for mange moderne selskaper. Skyadopsjon gir selskaper mulighet til å adressere sin tekniske gjeld. Det gir mulighet til å ta ned kompleksiteten i kjerneapplikasjoner og integrasjoner, fra en utdatert infrastruktur on-premises. Dette var bakgrunnen for strategien for Devoteam M-Cloud.  

Menneskene i Devoteam M-Cloud har jobbet med å forberede og flytte store organisasjoner inn i den offentlige skyen siden før den var tilgjengelig for allmennheten. Våre ansatte og ressurser kommer fra mange av de store internasjonale selskapene som startet skyrevolusjonen.  

Devoteam M-Cloud ble stiftet med hensikt om å hjelpe virksomheter migrere til en infrastruktur i skyen. Vår kollektive kunnskap og erfaring hjalp oss med å lage Accelerated Cloud Enabler Suite (ACE Suite). Pakken oppdateres kontinuerlig med metodikk, prosess- og ressursoppdateringer i takt med gjennomføring av kundeimplementeringsprosjekter. 

Oppdateringsmodellen sikrer at ACE-kunder kan ta nytte av alle fordelene fra tidligere engasjementer og erfaringer. Ved å abonnere på våre administrerte tjenester fortsetter de også å få regelmessige oppdateringer. ACE er alltid på linje med definerte best practise for store skyleverandører, for eksempel godt konstruerte rammeverk og implementeringer i bedriftsskala. 

For mange vil kompleksiteten og risikoen ved å flytte og migrere komplekse applikasjoner fra et lokalt datasenter til en offentlig sky virke som en overveldende prosess. Med ACE har vi utviklet en metodikk som også tar hensyn til de organisatoriske, teknologiske og prosessrelaterte utfordringene dette byr på for en organisasjon.

Ved en infrastrukturmigrering, enten det er lift & shift eller modernisering som er tilnærmingen, er det behov for en svært strukturert og tydelig prosess. Infrastrukturmigrering er en sekvensiell prosess, der en fase må være klar før neste kan startes. Økosystemet i en applikasjon må vurderes og forstås før en løsning kan utformes. Først når løsningen er utformet kan endringer implementeres. Dette fører både til økt tidsforbruk og risiko. 

Vårt styringsrammeverk gir en praktisk veiledning og strukturerte prosesser for å bygge organisasjonen. Dette er prosesser og verktøy som er nødvendige for å sikre en kontrollert transformasjon. Kompleksiteten, både når det gjelder teknologi og organisatoriske spørsmål, må håndteres svært nøye og av de med kompetanse. 

ACE-styringsrammeverket er bygget som en støttestruktur og sjekkliste for nødvendige prosesser, aktiviteter, beslutninger og dokumenter som skal utvikles. 

ACE Governance Framework – grunnlaget for migreringstrategien din 

ACE Governance Framework fungerer som et viktig grunnlag for migreringsstrategien. Dette skyldes organisatoriske og forretningsmessige avhengigheter i et slikt program. Rammeverket definerer prosessene og aktivitetene basert på vår beste praksis og erfaring fra lignende programmer, inkludert: 

Oppstartsaktiviteter (organisasjon, rapportering osv.) 

– Oppsett av prosjektstyring 
– Prosjektorganisering 
– Kontroll av prosjektfinansiering 
– Kommunikasjon med interessenter 
– Endringsledelse 
– Verifisering av omfang 
– Ledermandat 
– Risikostyring 
– Prosjektavslutting 

Disse prosessene er definert i et detaljert organisasjonsoppsett, i tråd med behovene til hovedinteressentene og inkluderer resultat og dokumentmaler. Dette vil gi en sjekkliste over hvilke aktiviterer er det er nødvendig å ha kontroll på for å begrense risiko og sikre kvaliteten. 

SAIM – Devoteam M-Clouds egen smidige metodikk 

Vi identifiserte tidlig behovet for å strukturere det tekniske utviklings- og migreringsprogrammet. SIAM metodikken er skapt for å sikre migreringen fra dag til dag i prosjektet, og er grunnlaget for gjennomføringen av våre leveranser. SAIM (Scrum &Agile Inspired Methodology) er vår egen utviklede prosjektmetodikk og prosess. SIAM er en kombinasjon av metodikken fra tradisjonelle transformasjonsprosjekter med strenge avhengigheter og en fossefalltilnærming, med smidig og dynamisk leveringsmodell. Vi har stor tro på å samarbeide i team om mindre deler av programmet samtidig. Det gir bedre fleksibilitet til organisasjonen, samtidig som vi leverer de riktige ressursene til rett tid, til prosjektene. 

SAIM er designet for å fungere som smidige prinsipper i en sekvensiell prosess. Formålet er å kontinuerlig levere verdi ved å etablere gode og dokumenterte prosesser. 

Vår metodikk er basert på å jobbe iterativt i sprinter. Hver sprint har en tidsramme på 1-4 uker. I begynnelsen av en sprint planlegger teamene arbeidsbelastningene som skal fullføres. Teamene har daglige standupmøter (korte og regelmessige møter med fokus på status og fordeling av oppgaver) der aktiviteter som skal gjennomføres de neste 24 timene planlegges. Ved behov deltar teamene på SAIM-workshops, som det er tilrettelagt for daglig. SAIM-workshopene har som formål å samle nøkkelressurser, diskutere og forankre beslutninger, og dermed gjøre fremskritt i sprint/prosjektet.  

I slutten av hver sprint er det to distinkte kunnskapsdelings-segmenter:  

  • Demo – med fokus på teknisk kunnskapsdeling 
  • Retrospektiv – Vurderer hele arbeidet i sprinten og detaljer i neste sprintplanleggingsøkt.  

Gjennom hele perioden bruker vi kontinuerlig Product Backlog Refinement (PBR) til å oppdatere, endre og prioritere elementer i etterslepet for neste sprint. 

Figuren nedenfor viser et eksempel på Devoteam M-Clouds metodikk: 

En viktig vurdering ved planlegging og gjennomføring av et skytransformasjonsprogram skytransformasjonsprogram er virksomhetens strategi og dens ressursers involvering. Selv om selskapet outsourcer de fleste arbeids- og implementeringsoppgavene til en cloudleverandør, er det avgjørende med internt engasjement og eierskap. For optimal gjennomføringshastighet og effektivitet bør sentrale interessenter i bedriften bidra gjennom hele prosessen for å sikre at riktig informasjon og beslutninger gis i tide. Hvis virksomheten planlegger å sette leverandøren til å arbeide på egen hånd, og kun periodisk involvere ressurser i overleveringer og beslutninger, vil implementeringstiden øke og forankring av eierskapet til løsningen vil ta lengre tid. Dette vil resultere i et behov for å midlertidig tilføre ekstra ressurser til å drifte løsningene. 

Kunnskapsdeling for økt eierskap og autonomi 

Ved hjelp av vår leveransemodell og våre metoder er målet å gjøre det mulig for kundene å realisere skygevinster på egen hånd, basert på egen kapasitet og spesifikke strategiske mål. Devoteam M-Cloud inkluderer kundenes ressurser i SAIM-leveransemodellen, slik at de kan eie og vedlikeholde løsningen direkte inn i leveranseteamene. Kundens ressurser gis oppgaver og ansvar, akkurat som alle andre teammedlemmer, og vil enten bli lett støttet av Devoteam M-Clouds seniorressurser eller delta i par-programmering sammen med erfarne Devoteam M Cloud-ressurser. 

Devoteam M-Cloud har sett enorm suksess i eksisterende prosjekter der kundens ressurser involveres direkte i leveransene. Dette øker beviselig eierskapet og ferdighetsnivået til de involverte ressursene. I tillegg til læring på jobben i løpet av prosjektet, tilbyr Devoteam M-Cloud også opplæringspakker. I disse pakkene får man mulighet til å forbedre den ansattes kjerneferdigheter og sertifiserer også deres kunnskap om spesifikke teknologier. 

Prosjektets organisering i team der kunnskap deles, sikrer kompetanseoverføring til kundens ressursser. Etter driftsetting kan virksomheten benytte Devoteam M-Cloud som støtte til pågående transformasjonsaktivieter, som migrering og driftsetting av nye produktpakker. Dette sikrer kompetansebyggingen til den interne organisasjonen, samtidig som den opprettholder en sikker drift med høy kvalitet. 

Organisatorisk coaching/opplæring på ledernivå for å fremme suksess 

Å migrere til skyen som et komplett transformasjonsprosjekt samtidig som du endrer driftsmodellen, er en stor oppgave for enhver organisasjon. For å garantere best mulig resultat arbeider Devoteam M-Cloud med å forankre aktiviteter i ledelsen via kontinuerlig informasjonsdeling og risikohåndtering.  

Eksempler på dette kan være: 

  • En kick-off for hele selskapet som forklarer det overordnede målet med transformasjonen, samt metodene og teknologiene som skal brukes 
  • Workshops som involverer berørte forretningsenheter, for å gjøre dem kjent med den nye plattformen 
  • En demo for hele selskapet av fremdriften og tekniske implementeringer etter hver sprint 
  • Gjennomføre workshops der beslutninger tas for å sikre eierskap og forståelse for vedtak 
  • Emnespesifikke workshops med direkte berørte ressurser 
  • Seniorekspertressurser som støtter ledelsen i å diskutere og utfordre designbeslutninger 

Ved å bruke vårt styringsrammeverk sammen med SAIM-metodikken vår, vil vi redusere risikoen, sikre evnen til å levere resultater og utvikle organisasjonen. Vi vil levere kompetansen som kreves i et moderne selskap, med all innovasjon og fleksibilitet som den offentlige skyen gir! 

Se selv hvordan vi kan hjelpe deg med å levere et jevnt og akselerert skytransformasjonsprosjekt, kontakt oss nå.