Hopp over innhold

Hjelper menneskene å lykkes i store endringer 

Innføringen av en mer agil arbeidsmetode bidrar til å løse den viktigste delen av endrings- og utviklingsprosjektet.  

Oppgaven med å hjelpe mennesker omstille seg er den viktigste og vanskeligste delen av alle prosjekter knyttet til endring av kultur, innføring av ny teknologi, i utviklingsprosjekter, eller ved gjennomføring av endringer som migrering til sky.  

Derfor har Devoteam i Norge utviklet tjenesten som lar virksomheten innføre en agil driftsmodell.  

Agile operating model gir oversikt over kunnskaps- og ferdighetsnivået til dine ansatte, og svar på hvor motiverte de er for å tilegne seg ny kunnskap. Deretter får du en prioritert rekkefølge med tiltak som er viktige å gjennomføre, og bistand i selve gjennomføringen.

Sammen med Lillian Skotheim er Malin Örnberg en agile coach. Begge har lang erfaring med å innføre agile- og smidige arbeidsmetoder i store virksomheter som innen bank og finans, og i offentlig sektor.  

Viktig ved store skytransformasjoner 

Mange av oppdragene til coachene handler om å bistå store virksomheter som skal lykkes med modernisering av sine IT-tjenester i sky.  

– Det kan være de trenger å endre interne strukturer eller ønsker å jobbe mer agilt, lærende og proaktivt. Tjenesten hjelper mennesker å arbeide på nye måter, og virksomheten lærer seg å fungere mer innovativt med nye driftsmodeller, sier Skotheim. 

Den klassiske situasjonen der behovet oppstår er når en har latt selve teknologien styre endringen. 

–  Sammen med kunden lager vi en god prosess for endring. Det fjerner friksjon og reduserer motstand til endring. Det blir dermed lettere å få med seg organisasjonen, legger Örnberg til. Viktige spørsmål handler om hvor forberedt er virksomheten på endring? Hvordan ny struktur påvirker kulturen og hvordan støtte menneskene gjennom dette? Hvilken kultur en ønsker seg? Finnes det smerter i organisasjonen som må tas tak i? Hvordan jobbes det med digital endring i dag? Hvilke mål har en satt seg, og hvilken strategi er satt for å sikre måloppnåelse? 

Kartleggingen som gir den viktige diskusjonen 

For å forstå utfordringene brukes innsikt fra data og designtenking. Svarene kommer fra disse dimensjonene som kartlegges i den første fasen:  

  • Kulturen i organisasjonen og i ledelsen 
  • Teknologien som anvendes 
  • Innsikt i prosesser og systemer 
  • Strukturen i organisasjonen 
  • Hvordan det jobbes med kunnskap og læring 
  • Prinsippene bak hvordan det jobbes med å bestemme mål 

Svarene gir en nyttig diskusjon med oppdragsgiver der en sammen kan styre prioriteringer. 

– Kartleggingen forteller oss hvilke verktøy og grep som behøves for å løfte organisasjonen til det nivået som er nødvendig. Modellen er skapt for moderne lederskap og vår tjeneste skiller seg ut ved at den i stor grad fokuserer mye på innsikts- og kartleggingsfasen, sier Örnberg som presiserer at Agile operating model kan tilpasses alle typer endringer knyttet til teknologi og systemer. 

Gir kortere vei til markedet for nye produkter og tjenester 

Etter kartleggingen innledes den strategiske fasen for å sikre at gapene tettes. Denne prosessen er unik for hver kunde og styres basert på innsikt.

Målet er å skape en kultur som gir en smidig organisasjon kjennetegnet av høy grad av tillitt, opplevd følelse av felleskap, deling og trygghet.  

– Det skal bidra til raskere gjennomføringsevne, smidigere prosesser, mer kunde-/brukerfokus, bedre samhandling og en kultur for kontinuerlig forbedring. Det er særlig viktig å fjerne hindringer og flaskehalser, sier Skotheim.  

I arbeidet er det særlig søkelys på strukturen og organiseringen der målet er en mer effektiv leveransemodell.  

– Vi ønsker oss et mer tillitsbasert lederskap og at fag- og produktgrupper tar større ansvar for leveransen. Derfor er det viktig å skape en lærende organisasjon som hele tiden ønsker å utvikle seg, sier Örnberg. 

Venter stor etterspørsel 

Tiden det tar å levere tjenesten avhenger av størrelsen på organisasjonen og rammene for oppdraget.  

– Det handler også om hvilket nivå i organisasjonen vi skal inn på, sier Skotheim. 

Selve kartleggingsfasen tar typisk 4-6 uker.  

Coachene mener en slik tjeneste vil være en naturlig del av alle store endringsprosjekter.  

– I de fleste store prosjekt vil det være en forventning om at kompetanseheving prioriteres høyt. Det er kostbart å mislykkes med endringsprosjekter. Ledere må innse at det er like viktig å investere i mennesker som teknologi, sier Skotheim.   

Örnberg poengterer at en klarer ikke å forbedre kulturen uten å virkelig forstå menneskene og arbeidsflytene.  

– Vi hjelper deg med å sikre at dine team har kompetansen, arbeidsprosessene og strukturene som er nødvendig for å lykkes med digitalisering og digital endring.