Industry
Kommune
Company
Oslo kommune, Utdanningsetaten

Oslo kommune, Utdanningsetaten – Anskaffelse og implementering av påmeldings- og administrasjonsløsning

Om kunden

Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for grunnskoleopplæring, videregående opplæring, voksenopplæring inkludert norskopplæring og fengselsundervisning, spesialundervisning, fagopplæring, Fagskolen Oslo Akershus (FOA), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS) og Sommerskolen Oslo. Utdanningsadministrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

Utfordringen

Utdanningsetaten hadde behov for nye påmeldings- og administrasjonsløsninger for fire forskjellige tjenesteområder, herunder Sommerskolen Oslo, Den kulturelle skolesekken, Lærernes læring og EFT Kompetanse (avd. for fellestjenester). I den forbindelse etterspurte de en prosjektleder som kunne bistå med anskaffelsen og implementering av nytt system. I tillegg var det behov for prosjektstøtte og bistand til test da dette i praksis var 4 prosjekter.

Vårt bidrag

Devoteam Fornebu Consulting ledet prosjektene for nye påmeldings- og administrasjonsløsninger gjennom en helhetlig tilnærming til anskaffelse, implementering og realisering av gevinster. Prosjektet startet med en behovsanalyse og anskaffelsesstrategi der formålet var å velge passende leverandører basert på behovsanalysen i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Videre arbeidet Devoteam Fornebu Consulting med selve anskaffelsen og forhandlinger rundt kontraktinngåelse. Våre konsulenter inntok rollen som prosjektleder for samtlige av de fire prosjektene, samt prosjektstøtte og testleder. I vårt bidrag fokuserte våre konsulenter på avklaring av mål og toleransegrenser med prosjektets interessenter, slik at prosjektet ble styrt i henhold til disse. En slik arbeidsmetode sikrer at prosjektet til enhver tid har forretningsmessig forankring og gir gevinst til kunden.

Resultat

  • Nye påmeldings- og administrasjonsløsninger som tilfredsstiller Utdanningsetatens behov
  • Reduserte driftskostnader for Utdanningsetaten
  • Mer effektiv saksbehandling gjennom digitalisering av manuelle prosesser
  • Bedre brukeropplevelse for kommunens innbyggere

“Devoteam Fornebu Consulting har bidratt til suksess i dette prosjektet. De har god kompetanse på området, kundeorientert innstilling og har vist profesjonalitet i alle ledd”


Ian Porter
Assisterende IT-direktør, Utdanningsetaten

devoteam