Hvis kultur spiser digitalisering til frokost, dør innovasjonen

 

Digitalisering har vært på agendaen hos organisasjoner og virksomheter i nærmest to tiår. Det er imidlertid fremdeles overraskende lite fokus og satsing på kultur og kompetansebygging, og sammenhengen dette har med gjennomføringsevne. Samtidig debatteres det til stadighet om hvordan man skal lykkes.  Nå er det innovasjon som står på agendaen i styrerom og ledergrupper, og da spesielt i sammenheng med digitalisering og utnyttelse av teknologi. Dette gjør kultur -og kompetansebygging til et digitaliseringspremiss.

Digital Menneskelig Transformasjon

Virksomheter har satset mange milliarder på digitalisering og digital transformasjon i privat og offentlig sektor. Et fåtall har lykkes, noen har tatt lærdom underveis, og mange har en hale av tapte programmer, prosjekter og gevinster bak seg. Nøkkelen til en vellykket transformasjon er organisasjonen og mennesker, ikke teknologien. Organisasjoner og mennesker leverer og presterer etter motivasjon, evne og kompetanse. Hvis fokus rundt digital transformasjon blir for dominerende på modernisering av plattformer, arkitektur, nye systemer og verktøy, blir kultur og kompetanse hengende etter med negativ effekt på gjennomføringsevne og verdiskaping. For digital kompetanse og digitalisering bygges ikke teknologi, den bygges av menneskene som skal utnytte digitalisering og teknologi som verktøy. Digitaliseringskultur og kompetansebygging er derfor DNA-et i virksomheter som er digitalt modne.

Digitalisering og økt digital modenhet er gjensidig avhengig

Regjeringens nye digitaliseringsstrategi har i sine seks digitaliseringsmål for 2025, bl.a. signalisert at flere oppgaver og tjenester skal leveres digitalt, kommunikasjon skal foregå digitalt og satses på flere felles digitale økosystemer. I strategiens seks innsatsområder for å nå disse målene er det samtidig en overvekt av teknologi- og systemfokus som deling av data, tilpasning av regelverk for digitalisering og fellesløsninger i økosystem. Hvor er innsatsområdet for kultur -og kompetansebygging i styring, ledelse og gjennomføringsevne som er kritisk for å kunne realisere digitalisering og innovasjon i det offentlige? Interessant nok fremkommer det både av Difis «Statsansattundersøkelse 2018» og Rambølls «IT i praksis 2018» (hvor 500 offentlige og private foretak oppgir hvilke erfaringer, utfordringer og planer de har for sitt digitaliseringsarbeid), at områdene med lavest skår nettopp er evne til bygging av digitaliseringskultur og kompetanse, samt omstillings -og gjennomføringsevne. En økt digital modenhet er et premiss for at virksomheter skal kunne nå ambisjoner og mål, og hente ut gevinster. Microsoft gjennomførte en større undersøkelse i 2017, «Digital Transformation Report 2017 Norway», blant ledere i 29 av noen av de største norske konsernene. Rapporten bekrefter at selv om digitalisering er strategisk fokus nr. 1 for styret og ledelsen, avdekkes det også her at hovedutfordringen er gjennomføringsevnen. Halvparten av de største norske virksomhetene befant seg fremdeles på det laveste modenhetsnivået innen digital transformasjon. Det er tilsynelatende en overvekt av selskaper i både privat og offentlig sektor som sliter med å forstå hvordan de skal organisere seg, bygge kultur og kompetanse for å realisere digital transformasjon.

Ambisjon (ønske + ville) + Realisering (gjøre + feile + lære) = Digital Transformasjon

Så hvordan kan virksomheter øke sin digitale modenhet og digitaliseringsevne? Gjennom et betydelig fokus på intern organisasjonsutvikling og egne brukere (ansatte), og ikke utelukkende fokusere på utvikling av eksterne brukere og tjenester. Start med å behandle egen organisasjon som kunden. Profesjonaliser lederskap for transformasjon og bygg eller bring inn ledere med transformasjonskompetanse. Bygg kultur og kompetanse som støtter opp under strategien, som også operasjonaliserer mentalitet og endringsvilje. Og ikke minst: Prøv, feil og lær. For om man bygger en kultur som ikke spiser digitalisering til frokost, vil innovasjonsevne serveres til lunsj!

 

Foto: Shutterstock

devoteam

Contact

Rita Sivertsen
Management Consultant Devoteam Fornebu Consulting Telefon: 992 32 718