Hopp over innhold

Et heldigitalt arbeidsliv kan begrense kunnskapsdelingen | Erlend Vestre blogger på DagensPerspektiv.no

Skrevet av :Erlend Vestre
Publisert 14. juli 2020,  SYNSPUNKT i DagensPerspektiv.no
Erlend Vestre

Et heldigitalt arbeidsliv kan begrense kunnskapsdelingen

De siste månedene har vi alle opplevd en arbeidsdag med hjemmekontor og utstrakt bruk av digitale møter. Mange har opplevd dette som overraskende positivt. Arbeidsdagen er blitt mer effektiv for mange. Ledere erfarer at ansatte er til å stole på, de jobber selv om lederne ikke kan observere dem fysisk i lokalene. Bortfall av reiser til og fra jobb frigjør tid og reduserer stress i hverdagen.

Arbeidshverdagen kommer til å bli mer digital enn det den var før koronapandemien slo til. Det digitale arbeidslivet er likevel ikke uten hindringer, det kan begrense kunnskapsdeling.

Dette er overraskende siden teknologi gjør det enklere å finne, bearbeide og dele informasjon. Det er forsket på hvordan det digitale arbeidslivet kan begrense virksomheters evne til kunnskapsdeling og intern kompetanseutvikling. Dagens virksomheter er kompetansebedrifter. Evnen til å rekruttere de riktige medarbeiderne, dele og utvikle kompetanse er avgjørende for å lykkes. Erfaringsutveksling i virksomhetene er sentral i kompetanseutviklingen som de er avhengige av for å levere gode resultater over tid.

Tillit er viktig for at mennesker deler kunnskap. Tillit kan deles inn i kognitiv og affektiv tillit. Kognitiv tillit betyr at vi stoler på andres pålitelighet og kompetanse. Høy kognitiv tillit øker sannsynligheten for mottakeren vil ta i bruk kunnskapen i sitt eget arbeid. Affektiv tillit dreier seg om å ha omsorg for hverandre. Høy affektiv tillit øker sannsynligheten for at vi bruker tid og krefter på å dele personlig og kompleks kunnskap med hverandre.

 Det digitale arbeidslivet er likevel ikke uten hindringer, det kan begrense kunnskapsdeling

Forskning gjort på bruk av digitale kompetansenettverksmøter i Arbeidstilsynet viser hvordan digital møteteknologi både fremmer og hemmer kunnskapsdeling. Digital teknologi kan fremme den kognitive tilliten ved at den effektivt kobler sammen personer med relevant kompetanse. Sammenkoblingen kombineres med visualisering av erfaringen i form av relevante arbeidsdokumenter, som forsterker formidlingen. Samtidig viser studien at det er vanskelig å bli godt kjent og utvikle personlige relasjoner på digitale møteflater.

Selv etter mange år følte mange av deltakerne liten forpliktelse overfor kompetansenettverkene de var medlemmer av. Personlige relasjoner bygges best ansikt til ansikt. På digitale møteplasser tar det veldig lang tid å utvikle affektiv tillit. Kolleger som ikke har fysiske møter vil sannsynligvis ha lav affektiv tillit. Det vil si at de i mindre grad opplever forpliktelse til eller ønske om å bruke tid på å hjelpe sine kolleger. Konsekvensen er at kunnskapsdelingen i virksomheten ikke har ønsket omfang og kvalitet. Det vil kunne begrense virksomhetens evne til å produsere resultater.

Erfaringene fra lockdown tilsier at vi kommer til å få økt bruk av hjemmekontor og digitale møteflater fremover. Skal kompetansebedrifter lykkes på sikt, er det viktig at de ansatte også bruker tid sammen i fysiske møter for å bygge personlige relasjoner. Det er spesielt viktig når det kommer til nye ansatte, eller når det skal etableres nye samarbeidsrelasjoner. Det vil øke motivasjonen til å hjelpe hverandre, og dermed øke graden av kunnskapsdeling.