ERP systems in Scandinavia 2023

“The transition to composable ERP system services” 

Devoteam lanserer nå en ny ERP rapport for det skandinaviske markedet. I 2023 er det 20 år siden vi laget den første ERP rapporten. Vi våger derfor å påstå at ingen kjenner dette markedet bedre enn oss.  

Om rapporten 

Den nye rapporten er på 63 sider og beskriver 26 forskjellige ERP systemer, hvorav 23 markedsføres i Norge. Målgruppen for rapportene er mellomstore og større virksomheter, som har interesse av å forstå hvor dette markedet beveger seg, og hvilke trender som er viktige nå. I tillegg til markedsoversikt og trender har vi sammenstilt en faktaside for hvert enkelt system.  

Når vi lager våre rapporter, samler vi inn data fra leverandørene baser på et spørreskjema med ca. 300 forskjellige system og leverandørrelaterte faktorer. Vi avholder møter med leverandørene, og ved behov har vi detaljerte systemgjennomganger. Vi kartlegger også partnere, geografisk utbredelse, bransjefokus, styrker og svakheter, i tillegg til språk og leveransemodeller. Vår målsetning er å formidle innsikt om systemer, leverandører og deres partnere. Devoteam rangerer ikke systemene, men rapporten er til stor hjelp for kunder som ønsker å finne ut av hvilke systemer som er egnet for deres målgruppe. 

Utviklingen mot komponerbar ERP 

Hovedtema for 2023 rapport er utviklingen mot komponerbare systemer. De fleste kunder har nå kommet seg bort fra 90 tallets monolittiske ERP arkitektur, og over i den post-moderne arkitekturen, hvor ERP leveres som en skytjeneste, eller driftes on premise, og integreres mot ulike skytjenester.  

Post-modern ERP 

Den monolittiske arkitekturen kjennetegnes ofte ved et system med stor funksjonell bredde, høy driftsstabilitet, men ikke veldig endringskapabelt. Sett i et forvaltningsperspektiv, er stikkordene; mange funksjonelle tilpasninger, og svært kostbare oppgraderinger. Den post-moderne arkitekturen, som også kalles Best of Suite, baserer seg på at ikke all forretningslogikk må ligge i ett og samme system, men at man velger en arkitektur med flere integrerte systemer. Gjerne en kombinasjon av on premise og skytjenester. Det vanlige er at ERP systemet er det siste man løfter til skyen. Post-moderne ERP gir en høyere fleksibilitet enn monolittisk ERP, men kompleksiteten øker med omfanget av integrasjoner. Og da reduseres ofte den fleksibiliteten man var på jakt etter.  

Composable ERP 

I en Composable ERP arkitektur integrerer man funksjoner på komponent eller mikrotjenestenivå, med standard API’er. Når teknologer skal forklare hvordan den komponentbaserte arkitekturen er bygget brukes ofte LEGO© klosser som et eksempel. Teknologien som muliggjør en komponentbasert arkitektur kalles ofte Cloud native. Systemer som er født i skyen er bygget på Cloud native teknologi, mens ERP systemer som flytter til skyen re-designes til Cloud native arkitektur. Litt forenklet man si at mens den post-moderne arkitekturen tillot integrasjon på applikasjonsnivå, tillater den komponentbaserte arkitekturen i større grad at en arbeidsflyt sømløst kan støttes av komponenter eller mikrotjenester fra flere ulike systemer, uten at brukeren trenger å forholde seg til flere brukergrensesnitt. Det ligger i sakens natur at det kan bli svært komplekst å dra nytte av alle muligheter som en komponentbasert arkitektur gir. Teknologien er tilgjengelig i et moderne ERP system, og kundene kan utnytte den i den takt som er hensiktsmessig. Før man vurderer å dra nytte av de teknologiske mulighetene bør man først finne ut om man er optimalt organisert for å omsette forretningsrelaterte behov til de som eier forretningsprosesser og de som forvalter systemene. Det teknologiske perspektivet er det enkleste. Det organisatoriske tar lengre tid.