Hopp over innhold

Deling av data: Nøkkelen til vekst og innovasjon

I løpet av de siste årene har data blitt en av de mest verdifulle ressursene i verden. Det gjelder spesielt for dagens bedrifter der brannmurer beskytter nesten 80 prosent av verdens data, og derfor har nøkkelen til økt profitt, høyere effektivitet, uutnyttet potensial og innovasjon. Likevel er det mange moderne bedrifter som ikke klarer å realisere det fulle potensialet i dataene sine av én enkel grunn: de nøler med å dele data.

Deling av data er på ingen måte en ny praksis. Utveksling av data har vært en integrert del av ulike bransjer i flere tiår. For eksempel deler detaljhandelen innsikt i salgsdata med produsenter slik at de kan få bedre forståelse av hvem som kjøper produktene deres. Banker og forsikringsselskaper er avhengige av delte data for å vurdere risiko og oppdage svindelaktiviteter. Helseorganisasjoner bruker pasientdata til å fremme medisinsk forskning og utvikle personlige behandlingsmetoder for bedre resultater. Nylig har programvareselskaper gjort det mulig å dele datasett mellom ulike SaaS-applikasjoner gjennom skyplattformer. Generelt har deling av data alltid spilt en viktig rolle i å fremme vekst og fremskritt på tvers av ulike sektorer.

Til tross for den langvarige praksisen med datautveksling, stiller fremdeles noen bedrifter seg nølende. Hvorfor? Vel, det handler ofte om visse fordommer, nemlig at deling av data er en svært kostbar og potensielt risikabel prosess som er forbeholdt større bedrifter som arbeider med store datamengder med formål knyttet til kommersialisering. På grunn av dette oppfatter mindre selskaper praksisen med datautveksling som en obligatorisk funksjon, i stedet for det det faktisk er: et forretningsmål som kan åpne døren for muligheter til å skape ny verdi.

Innenfor den nye trenden: Hva handler datautveksling egentlig om?

På det mest grunnleggende nivået har datautveksling alltid handlet om å gjøre dataressurser tilgjengelige for ulike partnere samtidig som dataintegriteten opprettholdes for alle enheter som bruker dataene. Imidlertid gjorde de tradisjonelle prosessene for utveksling av data mellom separate selskaper det nesten umulig å oppnå dette målet frem til nylig. For å kunne overføre dataene måtte store mengder data først samles og komprimeres til filer før de ble utvekslet og lastet inn i plattformen. Som et resultat er ikke bare risikoen for skadet data høy, men fordi det er er tidkrevende prosess, er dataene allerede utdaterte så snart datautvekslingen er fullført.

Imidlertid har oppkomsten av skybasert teknologi for datautveksling de siste årene effektivt redusert risiko, kostnader og frustrasjoner knyttet til tradisjonelle metoder for deling. For eksempel introduserte det skybaserte SaaS-selskapet Snowflake i 2017 en innovativ tjeneste for datautveksling som gjør det mulig for to Snowflake-implementeringer fra to forskjellige organisasjoner å dele data sikkert og i sanntid innenfor samme Snowflake-plattform – uten å måtte håndtere kostbare og komplekse utvekslingsprosesser mellom organisasjoner.

Men hva er den drivende kraften bak den voksende trenden med datautveksling i dag? Kort sagt, data gir verdi når det deles.

Ifølge et studie utført av Gartner vil organisasjoner som fremmer datautveksling «overgå sine konkurrenter på de fleste indikatorer for forretningsverdi» innen 2023. Implementering av datautvekslingspraksis gjør det mulig for organisasjoner å effektivisere beslutningsprosesser, forbedre generell ytelse og oppnå en konkurransefordel i markedet. For eksempel gjør sanntidsprising, som muliggjøres gjennom datautveksling, at bedrifter raskt kan ta informerte priser basert på nøyaktige markedsinnsikter, slik at de kan reagere raskt på markedsendringer og optimalisere sine prissettingsstrategier. Videre gjør datautveksling informasjon mer tilgjengelig og bryter ned barrierer som hindrer samarbeid. Ved å gi selskaper muligheten til å dele relevant data sikkert, letter det samarbeid og kunnskapsutveksling, noe som fremmer innovasjon og vekst for alle parter.

Hvilke typer bedrifter kan dra nytte av datautveksling?

Ved å bruke riktig tilnærming kan bedrifter i nesten alle bransjer dra nytte av å dele data, både internt og eksternt. For eksempel kan enhver organisasjon med flere avdelinger dra nytte av å utveksle data internt for å forbedre kommunikasjonen ved å bryte ned datasiloer og dele relevant informasjon på tvers av forskjellige team, noe som fører til strømlinjeformede prosesser, forbedret operasjonell effektivitet, ressursallokering og bedre beslutningsprosesser.

Fra et eksternt delingsperspektiv kan vi se på markedsførings- og annonseringsbransjen, som er sterkt avhengig av data for publikumsmetrikk, målrettede kampanjer og måling av kampanjeeffektivitet. Ved å dele data på tvers av ulike interessenter, som annonsører, utgivere og markedsføringsbyråer, kan organisasjoner få dypere innsikt i forbrukeradferd, preferanser og markeds-trender, som fører til en mer effektiv kampanje totalt sett. De samme prinsippene og resultatene kan gjelde for en rekke bransjer, som helse og velvære, detaljhandel, bygg og anlegg, forbruksvarer og programvare.

Selv bedrifter som primært håndterer sensitive data kan implementere datautvekslingspraksis ved hjelp av en tredjepartsleverandør for å opprette et «clean room», som gjør det mulig for organisasjoner å samarbeide om dele data uten at det går på bekostning av personvern, sikkerhet eller bryte regelverkskrav. Dette brukes hovedsakelig innen markedsføring og reklame.

Hva er de viktige faktorene for vellykkede datautvekslingspraksiser?

Datautveksling har vist seg å være en uvurderlig strategi med overordnede fordeler for hele bedriftsøkosystemet. Imidlertid er det verdt å merke seg at som ved enhver strategi, kan dårlig implementering av datautveksling føre til mer skade enn nytte. For at en moderne datautvekslingspraksis skal være effektiv, er det fire kritiske suksessfaktorer som må vurderes:

  • En datautvekslingskultur i selskapet. Realiseringen av fordelene med datautveksling begynner med å fremme en kultur preget av digital tillit, åpenhet rundt data og samarbeid innad i organisasjonen. Ved å gjøre dette kan man motvirke silotenkning hos avdelingsledere, slik at de blir mindre tilbøyelige til å holde verdifulle data for seg selv og i stedet dra nytte av verdiskapingen som kommer med deling av data.
  • Styrking av kunder- og leverandørforhold. Kunder og leverandører spiller en viktig rolle i datautvekslingsinitiativer. Ved å bygge transparente forhold basert på tillit kan selskaper skape et miljø som fremmer samarbeidende datautveksling som er til gjensidig fordel for alle parter.
  • Et klart til bruk økosystem. Å dra nytte av et økosystem som er klart til bruk kan fremskynde implementeringen av datautvekslingspraksiser. Det er imidlertid verdt å merke seg at en datautvekslingsprosess ikke er en «one-size-fits-all». Organisasjoner bør samarbeide med pålitelige leverandører for å skape tilpassede løsninger som passer til sine spesifikke behov og bransjekrav.
  • Bruk av dataanalytikere. Verdien av datautveksling kan ikke realiseres uten dyktige dataanalytikere som kan analysere data med riktig detaljnivå for selskapet. Ved å bruke delte data kan dataanalytikere utlede handlingsrettede innsikter som vil forbedre beslutningsprosesser og ytelse i tråd med organisasjonens unike behov og målsetninger.

Det store bildet

Som vi har sett, har praksisen med datautveksling eksistert i mange år, selv om implementeringen generelt har vært begrenset til selskaper med tid, kapital og risikokapasitet til å høste fordelene. Nå, med den raske teknologiske utviklingen, har disse barrierene nesten forsvunnet, slik at bedrifter i praktisk talt alle bransjer og størrelser kan dele data i stor skala med praktisk talt ingen kostnad.

Mens nye markeder fortsetter å vokse i en høy hastighet, åpner det seg en verden av muligheter og evner som gir selskaper muligheten til å utnytte hele verdien av dataene sine. Slik at de enkelt kan dra nytte av eksterne kilder for å skape dypere og mer betydningsfulle innsikter som driver bedriftens ytelse og vekst. Videre har spredningen av data betydningsfulle implikasjoner for voksende AI-drevne forretningsmodeller som drar nytte av økt tilgang til varierte datasett, og fremskynder utvidelsen av en bransje som allerede transformerer måten vi driver virksomheter på. Med dette i tankene kan bedrifter være sikre på én ting: når det gjelder å navigere i den datastyrte verden, vil de som deler, lykkes.