Hopp over innhold

Skytransformasjonsreisen – en artikkelserie over 5 tema

Devoteam kan skytransformasjon. Vi ble i 2023 årets Microsoft og Google-partner i Europa. I tillegg er vi Googles foretrukne partner på sikkerhet og maskinlæring (ML).

Devoteam var tidlig involvert i skytransformasjonsprosjekter, og har blant annet hjulpet over 50 store kunder lykkes med Google Cloud i Norge. Basert på prinsipper som automatisering, forhåndsdefinerte designbeslutninger, implementering som kode, zero trust og repeterbarhet migrerer vi virksomheter samtidig som menneskene ivaretas. Dette fører til vesentlig styrking av virksomhetenes konkurransekraft og sikrer at de operere trygt i skyen.

For å bruke denne opparbeidede kompetansen på skyreiser skal vi gjennom 5 artikler belyse ulike aspekter ved skyreisen og hvilke elementer vi mener det er essensielt å håndtere som en del av en vellykket skytransformasjon. I vår første artikkel ser vi på «Transformasjonsledelse i skyens tidsalder».

1. Transformasjonsledelse i skyens tidsalder 

Skyteknologi har blitt en nøkkelfaktor for moderne bedrifter. Teknologien tilbyr både en mer fleksibel og kostnadseffektiv IT-infrastruktur samt nye muligheter for vekst og tilpasning. Gartner spår at skytjenester vil gå fra å være en teknologisk disruptor til å bli en nødvendig komponent for å opprettholde bedrifters konkurranseevne innen 20281. De fleste virksomheter snakker om sky som et fremtidig ønskescenario. Likevel er flere ledere usikre på hvordan reisen fra en tradisjonell infrastruktur til en fullskala skyplattform kan gjøres på en måte som sikrer at både ansatte og organisasjonen er med.

For å sikre en god overgang til sky er det viktig å ha en tilnærming der ledere inspirerer og motiverer ansatte til å drive betydelig endring og innovasjon for å sikre en kultur av kontinuerlig forbedring og tilpasning. Det er dette vi kaller transformasjonsledelse. Basert på vår erfaring med mange store transformasjonsprosjekter har vi identifisert nøkkelelementene i en vellykket skyreise gjennom effektiv transformasjonsledelse.

Transformasjonsledelse i forbindelse med flytting til skyen innebærer mer enn bare å oppgradere teknologiske systemer, det krever:

  • Helhetlig endring av virksomhetens kultur
  • Operasjonsmodeller som understøtter bedriftens målsettinger
  • Smidig skystrategi

For å lykkes med en skyreise kreves det med andre ord en kombinasjon av strategisk tenkning, effektiv kommunikasjon, teknologisk innsikt og forståelse av virksomhetens kultur.

Skyreisen

Gjennom en erfaringsbasert tilnærming kan virksomheter realisere mange av fordelene som skyteknologi tilbyr. Ikke bare i form av økt effektivitet og kostnadsbesparelser, men også som en katalysator for innovasjon og vekst. Vår erfaring er at god transformasjonsledelse begynner med å skape en klar og overbevisende visjon for fremtiden. Denne visjonen må fange essensen av hva virksomheten ønsker å oppnå med skyreisen. Visjonen må inkludere både teknologiske gevinster og hvordan dette vil transformere forretningsdriften. Med en klar visjon følger nøye strategisk planlegging. Dette innebærer vanligvis en detaljert analyse av den nåværende IT-infrastrukturen, en evaluering av hvilke systemer som bør migreres til skyen, og en omfattende risikovurdering.

I tillegg må man vurdere teknologiske, økonomiske og operasjonelle aspekter for å utvikle en skreddersydd skystrategi som adresserer bedriftens unike behov og mål. Denne digitaliseringsstrategien må også være fleksibel nok til å håndtere endringsreisen. Her har Devoteam bygd en egen tjeneste for utvikling av smidig strategi og målbilde, AOM-tjenesten.

Når skystrategien er på plass, går de fleste bedrifter over i implementeringsfasen. Denne fasen er en kritisk periode hvor planlagte endringer blir satt ut i livet. For å lykkes, mener vi det er vesentlig at ledere sikrer at overgangen til skyen skjer jevnt, med minimal forstyrrelse av daglige operasjoner. Dette krever nøye koordinering, overvåking og justeringer underveis for å takle eventuelle tekniske eller operasjonelle hindringer.

En vellykket overgang til skyen krever en helhetlig endring i bedriftskulturen, operasjonsmodeller som støtter bedriftsmål, og en smidig skystrategi, drevet av inspirerende ledelse.

Nøye planlegging og strategisk implementering er nødvendig, inkludert en klar visjon, detaljert analyse av IT-infrastruktur, og en tilpasset digitaliseringsstrategi

En undersøkelse gjennomført av BI i 20192 peker på at en kritisk komponent av transformasjonsledelse er effektiv kommunikasjon og engasjement blant ansatte. Dette gjelder også ved skytransformasjonsprosjekter der det implementeres endringer som påvirker både de ansatte og bedriften i stort. Endring skaper ofte usikkerhet og motstand; derfor er det viktig å etablere en åpen kommunikasjonskanal hvor de ansatte kan uttrykke sine bekymringer og få klarhet i hvordan endringen vil påvirke deres arbeid. Regelmessige møter, informasjonskanaler og oppdateringer er avgjørende for å bygge tillit og støtte gjennom overgangsprosessen. Tydelig kommunikasjon fra ledelsen står med andre ord sentralt under skyreisen.

I implementeringsfasen viser også eventuelle utfordringer knyttet til kulturell tilpasning seg på tvers av virksomheten. Det vil i denne fasen være viktig å ha fokus på å forme en organisasjonskultur som støtter og omfavner digitale endringer. Dette innebærer å fremme en kultur av innovasjon, smidighet og kontinuerlig læring. Investering i opplæring og utvikling av ansatte er avgjørende for å gi dem nødvendige ferdigheter og kunnskap for å arbeide effektivt i en skybasert infrastruktur.

Vellykket implementering er avhengig av effektiv kommunikasjon og engasjement blant ansatte kritisk for å sikre kulturell tilpasning og støtte for digitale endringer

Etter implementering er det kritisk med kontinuerlig evaluering og oppdatering av skystrategien, med fokus på integrasjon av ny teknologi som KI og ML for å utnytte skyens fulle potensiale

Vi vet at en vellykket skyreise ikke slutter etter implementeringen er overstått. Kontinuerlig evaluering og forbedring er nødvendig for å sikre at skystrategien fortsatt møter virksomhetens mål og tilpasser seg endringer i både teknologi og marked. I etterkant av skyreisen må virksomheten ha adoptert en kultur som er på utkikk etter nye teknologiske trender og innovasjoner som kan integreres for å forbedre skyteknologien og holde virksomheten konkurransedyktig. Dette inkluderer blant annet å utforske avanserte skytjenester som kunstig intelligens (KI), maskinlæring (ML) og dataanalyse for å utnytte skyens fulle potensial.

Oppsummering

Oppsummert kan vi si at en vellykket skyreise krever nøye planlegging og strategisk implementering, hvor virksomheter må velge riktig skyplattform og tjenester som passer til deres spesifikke behov. Det er også essensielt med sterk og tydelig ledelse som sikrer engasjement fra alle nivåer av virksomheten. Et fokus på kontinuerlig læring og tilpasning for å sikre at teknologien blir integrert effektivt og gir reell verdi må også på plass. Hvordan dette gjennomføres i praksis vil bli tema for vår artikkelserie frem mot sommeren 2024.

Ønsker du bistand i skytransformasjonsprosjektet?

Vi hjelper deg med å snu utfordringer til nye forretningsmuligheter, og utnytte hele potensialet i digital endring.

Kilder

1Se Gartner press release November 29, 2023

2Se BI’s artikkel: «Leder, vet du hvordan dine ansatte ønsker at du skal kommunisere?» 7. januar, 2019